2
Dorosłych
Bez dzieci
Dorosłych
-
+
Wiek 0-3 Dziecko
-
+
Wiek 3-11 Dziecko
-
+
wybierz
Sprawdź dostępność
left
right
Wyczyść
Wybierz date przyjazdu

Regulamin

KORZYSTANIA Z APARTAMENTU

Wynajmującym Apartament jest Spółka – m2-Broker Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (31-514)
przy Al. Beliny-Prażmowskiego 9/13A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000518163, posiadającą numer NIP: 6762477873, REGON: 123168320, o adresie poczty elektronicznej: biuro@m2-broker.pl („m2-Broker”), w zakresie rezerwacji i najmu krótkoterminowego lokali oferowanych przez m2-Broker, zwanej dalej „Obiektem” lub „m2-Broker”

 

Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o: Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych w rozumieniu kodeksu cywilnego, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 331 k.c., będącą stroną umowy o najem krótkoterminowy lokalu oferowanego przez m2-Broker,

 

1. Postanowienia ogólne.

 1. Apartament udostępniany jest na czas określony podczas rezerwacji dokonywanej za pośrednictwem portalu internetowego.
 2. Wysokość opłaty z tytułu korzystania z Apartamentu została określona podczas rezerwacji dokonywanej za pośrednictwem portalu internetowego, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 3. Opłata nie obejmuje dodatkowego sprzątania, kosztu pobytu zwierzęcia, bądź innych dodatkowych usług. W przypadku skorzystania z w/w usług Klient zobowiązany jest do zapłaty opłaty dodatkowej wskazanej w Cenniku dostępnym w Apartamencie.
 4. Szczegółowy wykaz wyposażenia dostępny jest w Apartamencie.

 

2. Sposób użytkowania Apartamentu.

 1. Pobyt w lokalu rozpoczyna się nie wcześniej niż o godzinie 16:00 pierwszego dnia rezerwacji i kończy ostatniego dnia o godzinie 11:00.
 2. Zarówno wcześniejsze rozpoczęcie pobytu, jak i późniejsze jego zakończenie jest możliwe
  po wcześniejszym uzgodnieniu i za dodatkową opłatą indywidualnie ustalaną.
 3. Zameldowanie po godz. 22:00 jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu i wiążę się z dodatkową opłatą w wysokości 30 zł, natomiast po godz. 24:00 opłata wynosi 50 zł.
 4. Klient obowiązany jest do używania Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, do nieusuwania
  z Apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji.
 5. Klient zobowiązuje się poinformować Obiekt niezwłocznie po wejściu do Apartamentu
  o ewentualnych wadach bądź usterkach w Apartamencie zastanych przez Klienta.
 6. Klient zobowiązuje się do utrzymywania Apartamentu i jego otoczenia w stanie zastanym oraz do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej
  w godzinach od 22:00 do 6:00, zasad BHP oraz PPOŻ budynku. Za złamanie zakazu i interwencję pracownika m2-Broker występuje opłata w wysokości 500 zł. W przypadku konieczności interwencji policji naliczana będzie opłata w wysokości 1000 zł.
 7. Liczba osób zamieszkujących/przebywających w Apartamencie nie może być większa od podanej
  w trakcie rezerwacji Apartamentu. Opłata za każdą dodatkową osobę wynosi 60 zł za dobę za osobę.
 8. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Obiekt o zgubieniu, utraceniu w inny sposób kluczy do Apartamentu, pilota do Bramy, o ile takie zostały udostępnione. Opłata za wydanie kolejnego klucza wynosi 500 zł.
 9. Klient zobowiązuje się do przestrzegania całkowitego zakazu palenia w Apartamencie oraz w całym budynku. Opłata za złamanie zakazu wynosi 500 zł.
 10. Klient zobowiązuje się do przestrzegania zasady, iż w Apartamencie obowiązuje całkowity zakaz organizowania wszelkiego rodzaju imprez, przyjęć okolicznościowych, zabaw towarzyskich.
  Za złamanie zakazu obowiązuję opłata w wysokości 1000 zł.
 11. Pobyt psów jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu. Opłata wynosi 50 zł za pobyt.

3. Opłaty dodatkowe.

 1. W celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Obiekt może wprowadzić następujące wymogi:
  1. podanie przez Klienta danych karty kredytowej, w celu dokonania blokady kwoty 500 PLN;  lub
  2. wniesienie depozytu w wysokości 500 PLN;
 2. Obiekt jest uprawniony do potrącenia środków z wpłaconego depozytu lub środków uprzednio zablokowanych na karcie kredytowej z tytułu opłat dodatkowych i wszelkich kosztów powstałych na skutek nieprawidłowego korzystania z Apartamentu, w tym pokrycia szkód spowodowanych przez Klienta w Apartamencie oraz budynku oraz opłat za usługi dodatkowe. W przypadku gdy zabezpieczone kwoty okażą się niewystarczające, Obiekt jest uprawniony do obciążenia karty kredytowej Klienta z tytułu powyżej wskazanych opłat i kosztów.
 3. Pod warunkiem braku kosztów dodatkowych, szczegółowo określonych w ust. 6 poniżej, Obiekt zwalnia blokadę środków na karcie kredytowej lub zwraca wpłacony depozyt w pełnej wysokości.
 4. W przypadku gdyby kwota depozytu okazała się być niewystarczająca na pokrycie szkód i opłat, Klient zobowiązany jest do uregulowania wszystkich pozostałych kosztów w terminie 3 dni od otrzymania wezwania do zapłaty.
 5. Klient odpowiada za szkody powstałe w Apartamencie wyrządzone w trakcie trwania pobytu,
  jak również za usterki wynikające z nieprawidłowego używania Apartamentu.
 6. Klient oświadcza, że w przypadku wyrządzenia szkód powstałych podczas pobytu w Apartamencie zobowiązuje się solidarnie wraz z pozostałymi osobami wynajmującymi Apartament do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, kosztów naprawienia wyrządzonych szkód, a także do zapłaty opłat dodatkowych określonych w Regulaminie.

 

4. Odpowiedzialność Obiektu.

 1. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przez Klient w Apartamencie.
 2. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu roszczeń w przypadku zajścia nieszczęśliwych wypadków, obrażeń ciała lub śmierci Klienta lub osób trzecich na terenie Apartamentu w okresie pobytu Klienta.
 3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedogodności powstałe podczas pobytu Klientów związane z takimi zakłóceniami pobytu jak: prace budowlane lub wykończeniowe, jakie mogą być prowadzone na terenie budynku lub w innych sąsiednich lokalach, przerwaniem
  z przyczyn niezależnych od Obiektu dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o., Internet), emisje hałasu z nieruchomości sąsiednich.
 4. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie usług dodatkowych
  (wycieczki, transfery z lotniska, posiłki i inne), które  może  Klient nabyć za pośrednictwem Obiektu - wszelkie roszczenia należy kierować bezpośrednio do ich organizatorów.

 

 

 

© 2024 Tatrzańska Polana - wszystkie prawa zastrzeżone.
design by : LEMONPIXEL.pl  /  Rezerwację online obsługuje : HOTRES.pl
Przewodnik po okolicy